Vrij aanvullend pensioen. Als werknemer kan u een aanvullend pensioen in de tweede pensioenpijler opbouwen via het VAPW. Dit is nieuw sinds 2019.U krijgt een fiscaal voordeel van 30% op het gespaarde bedrag.

Vrij aanvullend pensioen aanvragen

Het Vrij aanvullend pensioen is voor veel Europeanen een belangrijke bron van inkomsten. Aangezien de coördinatie van de sociale zekerheid niet van toepassing is op de meeste aanvullende regelingen, heeft de EU speciale regels afgesproken om de aanvullende pensioenrechten van mobiele werknemers te beschermen. Deze regels zijn van toepassing op pensioenregelingen die verband houden met werk (“bedrijfspensioenen”).

Vrij aanvullend pensioen (VAPW) aanvragen

Vrij aanvullend pensioen

MySavings werkt op een zelfstandige manier met meerdere verzekeringsmaatschappijen om U de grootste keuze voor een Vrij aanvullend pensioen aan te bieden, tegen de beste voorwaarden.

MYSAVINGS
CO2 NEUTRAL COMPANY
Antwerpselaan 38-39,
1000 Brussel
Tel: +32 2 318 15 51
Email: info@mysavings.be


Waarom is het belangrijk om aanvullende pensioenrechten te beschermen?

Bepaalde regels van aanvullende pensioenregelingen kunnen ertoe leiden dat werknemers hun pensioenrechten verliezen wanneer zij binnen de EU verhuizen.

Regelingen kunnen vereisen dat deelnemers aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat hun pensioenrechten onherroepelijk zijn verworven, of “verworven”. Zo is het mogelijk dat een werknemer die zijn baan opzegt en naar een andere lidstaat verhuist, geen pensioenrechten opbouwt als hij niet lang genoeg voor de werkgever heeft gewerkt.

Zelfs als de pensioenrechten verworven zijn wanneer de werknemer de regeling verlaat, kan de toekomstige waarde ervan worden uitgehold door de inflatie, tenzij de pensioenrechten op adequate wijze in stand worden gehouden door hun waarde in de loop van de tijd aan te passen. Vraag info over een Vrij aanvullend pensioen.

Gelijke behandeling en grensoverschrijdende betalingen

Richtlijn 98/49/EG betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen vormde een eerste stap in de richting van de opheffing van de belemmeringen voor het vrije verkeer in verband met aanvullende pensioenen. De voornaamste bepalingen kunnen als volgt worden samengevat:

De verworven pensioenrechten van een persoon die een pensioenregeling verlaat omdat hij naar een andere lidstaat verhuist, moeten in dezelfde mate behouden blijven als voor een persoon die in dezelfde lidstaat blijft.

Begunstigden van een aanvullende pensioenregeling hebben het recht hun uitkeringen in elke lidstaat te ontvangen.

Verwerving en behoud van aanvullende pensioenrechten

Richtlijn 2014/50/EU betreffende de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten is op 16 april 2014 vastgesteld. Zij stelt de volgende minimumnormen vast voor de bescherming van de pensioenrechten van mobiele werknemers, die de lidstaten uiterlijk op 21 mei 2018 in nationaal recht moesten omzetten:

Verwerving van het Vrij aanvullend pensioen

Pensioenrechten worden onherroepelijk verworven (“vested”) uiterlijk na drie jaar arbeidsrelatie.
De eigen bijdragen van werknemers kunnen nooit verloren gaan. D.w.z. dat als een werknemer een pensioenregeling verlaat voordat zijn rechten onvoorwaardelijk zijn geworden, zijn eigen bijdragen worden terugbetaald.
Regelingen mogen geen hogere minimumleeftijd voor het onvoorwaardelijk worden van rechten vaststellen dan 21 jaar.
Behoud

Wanneer een werknemer een pensioenregeling verlaat, heeft hij het recht om zijn definitieve pensioenrechten in de regeling te behouden, tenzij hij ermee instemt om deze als kapitaaluitkering te ontvangen.

De Vrij aanvullend pensioen rechten van de voormalige werknemer moeten op billijke wijze worden behouden in vergelijking met de rechten van de huidige werknemers. De wijze van behoud kan variëren naar gelang van de aard van de regeling. Zo kan de waarde van de pensioenrechten bijvoorbeeld worden aangepast aan
het inflatiepercentage of het loonniveau (typisch in een toegezegd-pensioenregeling);
het rendement van de beleggingen van de regeling (typisch in een toegezegde-bijdragenregeling).
Informatie

Werknemers hebben recht op informatie over de mogelijke gevolgen van mobiliteit voor hun pensioenrechten of een Vrij aanvullend pensioen
Voormalige werknemers en hun nabestaanden (als de regeling in nabestaandenuitkeringen voorziet) hebben recht op informatie over de waarde en de behandeling van hun rechten.
De richtlijn is van toepassing op werknemers die van de ene naar de andere lidstaat verhuizen, maar de lidstaten mogen dezelfde normen ook toepassen op werknemers die binnen het land van baan veranderen.

De richtlijn heeft geen betrekking op de overdraagbaarheid van aanvullende pensioenen, d.w.z. de mogelijkheid om iemands pensioenrechten over te dragen naar een nieuwe regeling in geval van beroepsmobiliteit.

Wilt u meer weten over een Vrij aanvullend pensioen contacteer dan uw verzekeringsmakelaar.